Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Gebruik van deze site en de daarmee verbonden sites van Grip Schuldhulpverlening en/of enigerlei dochtermaatschappij (hierna zowel tezamen als afzonderlijk ‘Grip Schuldhulpverlening’ te noemen) is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de Grip Schuldhulpverlening.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Grip Schuldhulpverlening met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Grip Schuldhulpverlening verstrekt met deze website louter informatie over dienstverlenende producten en diensten die door Grip Schuldhulpverlening wordt aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Deze site noch de sites of documenten waartoe via deze site toegang kan worden verkregen, bevatten een uitnodiging tot het kopen of verkopen van producten of diensten. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden diensten voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

Informatie van derden, producten en diensten

Verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van Grip Schuldhulpverlening zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel Grip Schuldhulpverlening uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Grip Schuldhulpverlening geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij Grip Schuldhulpverlening en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Grip Schuldhulpverlening.

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door Grip Schuldhulpverlening uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Hoewel Grip Schuldhulpverlening zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Grip Schuldhulpverlening aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Grip Schuldhulpverlening verstrekt door middel van deze site informatie over financiële producten en diensten. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Klachtenservice

Grip Schuldhulpverlening stelt het bijzonder op prijs wanneer u uw vraag, probleem of klacht kenbaar maakt via de klachtenregeling, want zo kan Grip Schuldhulpverlening proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het Grip Schuldhulpverlening de kans om de service aan u en andere klanten te verbeteren. Zie hiervoor de gegevens bij contact.