Begeleidingsovereenkomst

Begeleidingsovereenkomst

Het begeleidingstraject bestaat uit twee fasen en heeft als doel het vinden van een structurele oplossing voor de schuldsituatie, zodat deze voor de medewerker geen belemmering (meer) vormt voor het functioneren in het algemeen en in het bijzonder op het werk.

Fase I:

In een aantal gesprekken wordt de financiële situatie door de opdrachtnemer geïnventariseerd. Vóór aanvang van deze gesprekken verzoeken wij uw medewerker een overzicht (met bewijsstukken) te maken van de inkomsten, uitgaven, schulden en het vermogen. Op basis van deze gesprekken en de aangeleverde gegevens maken wij een Onderzoek en Adviesrapport met daarin opgenomen:

 • Een overzicht van de inkomsten en uitgaven, schulden en vermogen.
 • De oorzaak van de schulden.
 • Motivatie en doelstelling van cliënt.
 • De vervolgstappen die nodig zijn om de financiële problemen structureel op te lossen (fase 2).
 • Een eventueel advies over flankerende hulpverlening.
 • Indicatie van de zelfredzaamheid cliënt.
 • Voorwaarden om te kunnen starten met het Onderzoek en Adviesrapport.
 • Belemmeringen bij het bereiken van het resultaat.

In het Onderzoek en Adviesrapport wordt een tijd- en kostenindicatie gegeven van de nog uit te voeren werkzaamheden. Deze is in principe bindend. Alleen door onvoorziene omstandigheden en na onderling overleg kan Grip Schuldhulpverlening (Grip) extra uren in rekening brengen.

In verband met de privacy van betrokkene wordt het Onderzoek en Adviesrapport pas na toestemming van de medewerker aan de opdrachtgever toegestuurd.

Optionele uren in fase 1

Het kan zijn dat in de eerste fase extra uren gemaakt moeten worden om het Onderzoek en Adviesrapport te kunnen realiseren of om de situatie te stabiliseren. Denk hierbij aan:

 • Het ordenen van de thuisadministratie: wanneer de cliënt zijn administratie niet geordend heeft, is het noodzakelijk eerst de administratie te ordenen om inzicht te krijgen in de financiële situatie. De benodigde tijd is afhankelijk van de complexiteit, de achterstand en de mogelijkheden van de cliënt.
 • Crisisinterventie: als er sprake is van een crisissituatie worden in de eerste fase extra uren ingezet ter voorkoming van escalatie. Doel is om een geplande huisuitzetting of afsluiten van energie te voorkomen.
 • Correctie loonbeslag: wanneer blijkt dat er loonbeslag gelegd wordt of gelegd is, wordt er berekend of hierop een correctie moet worden toegepast.

Fase II:

Dit is de fase waarin de voorgestelde vervolgstappen uit het Onderzoek en Adviesrapport uitgevoerd worden. De vervolgstappen zijn gericht op het oplossen of stabiliseren van de schulden en kunnen onder andere zijn: informatie en advies, correctie loonbeslag, crisisinterventie, ordenen thuisadministratie, duurzame financiële dienstverlening, betalingsregeling, herfinanciering, een schuldregeling, financieel beheer, budgetcoaching, budgetbeheer, indienen van verzoekschriften bij de rechtbank en nazorg voor het monitoren van de financiën en advies en begeleiding ter voorkoming van recidive. Als werkgever wordt u periodiek op de hoogte gehouden van de voortgang.